direction cosine

direction cosine là gì? Ý nghĩa của từ direction cosine cosin chỉ phương

  • direction cosine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ direction cosine là gì ?
  • direction cosine là gì trong toán học ?
  • direction cosine dịch
  • direction cosine dictionary
  • direction cosine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ direction cosine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ direction cosine trong toán học
  • direction cosine tiếng việt là gì ?
  • What is direction cosine in english ?