directed trihedral

directed trihedral là gì? Ý nghĩa của từ directed trihedral tam diện phẳng

  • directed trihedral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ directed trihedral là gì ?
  • directed trihedral là gì trong toán học ?
  • directed trihedral dịch
  • directed trihedral dictionary
  • directed trihedral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ directed trihedral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ directed trihedral trong toán học
  • directed trihedral tiếng việt là gì ?
  • What is directed trihedral in english ?