diminution

diminution là gì? Ý nghĩa của từ diminution làm nhỏ, sự rút ngắn; phép tính trừ, số bị trừ

  • diminution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diminution là gì ?
  • diminution là gì trong toán học ?
  • diminution dịch
  • diminution dictionary
  • diminution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diminution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diminution trong toán học
  • diminution tiếng việt là gì ?
  • What is diminution in english ?