diminish

diminish là gì? Ý nghĩa của từ diminish làm nhỏ; rút ngắn lại

  • diminish là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diminish là gì ?
  • diminish là gì trong toán học ?
  • diminish dịch
  • diminish dictionary
  • diminish là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diminish trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diminish trong toán học
  • diminish tiếng việt là gì ?
  • What is diminish in english ?