dimesional

dimesional là gì? Ý nghĩa của từ dimesional (thuộc) chiều thứ nguyên

  • dimesional là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dimesional là gì ?
  • dimesional là gì trong toán học ?
  • dimesional dịch
  • dimesional dictionary
  • dimesional là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dimesional trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dimesional trong toán học
  • dimesional tiếng việt là gì ?
  • What is dimesional in english ?