dimensionless

dimensionless là gì? Ý nghĩa của từ dimensionless không có chiều, không có thứ nguyên

  • dimensionless là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dimensionless là gì ?
  • dimensionless là gì trong toán học ?
  • dimensionless dịch
  • dimensionless dictionary
  • dimensionless là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dimensionless trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dimensionless trong toán học
  • dimensionless tiếng việt là gì ?
  • What is dimensionless in english ?