dimensional analysis

dimensional analysis là gì? Ý nghĩa của từ dimensional analysis phân tích thứ nguyên

  • dimensional analysis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dimensional analysis là gì ?
  • dimensional analysis là gì trong toán học ?
  • dimensional analysis dịch
  • dimensional analysis dictionary
  • dimensional analysis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dimensional analysis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dimensional analysis trong toán học
  • dimensional analysis tiếng việt là gì ?
  • What is dimensional analysis in english ?