dimension

dimension là gì? Ý nghĩa của từ dimension chiều, thứ nguyên (của một đại lượng)

  • dimension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dimension là gì ?
  • dimension là gì trong toán học ?
  • dimension dịch
  • dimension dictionary
  • dimension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dimension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dimension trong toán học
  • dimension tiếng việt là gì ?
  • What is dimension in english ?