dilation

dilation là gì? Ý nghĩa của từ dilation Sự giản, hhđs. phép giãn

  • dilation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dilation là gì ?
  • dilation là gì trong toán học ?
  • dilation dịch
  • dilation dictionary
  • dilation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dilation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dilation trong toán học
  • dilation tiếng việt là gì ?
  • What is dilation in english ?