dilatation

dilatation là gì? Ý nghĩa của từ dilatation sự giãn, phép giãn

  • dilatation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dilatation là gì ?
  • dilatation là gì trong toán học ?
  • dilatation dịch
  • dilatation dictionary
  • dilatation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dilatation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dilatation trong toán học
  • dilatation tiếng việt là gì ?
  • What is dilatation in english ?