dihedral group

dihedral group là gì? Ý nghĩa của từ dihedral group top.nhóm dị diện

  • dihedral group là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dihedral group là gì ?
  • dihedral group là gì trong toán học ?
  • dihedral group dịch
  • dihedral group dictionary
  • dihedral group là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dihedral group trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dihedral group trong toán học
  • dihedral group tiếng việt là gì ?
  • What is dihedral group in english ?