diffuse

diffuse là gì? Ý nghĩa của từ diffuse tán xạ, tản mạn. khuếch tán, truyền

  • diffuse là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diffuse là gì ?
  • diffuse là gì trong toán học ?
  • diffuse dịch
  • diffuse dictionary
  • diffuse là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diffuse trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diffuse trong toán học
  • diffuse tiếng việt là gì ?
  • What is diffuse in english ?