diffract

diffract là gì? Ý nghĩa của từ diffract vl.nhiễm xạ

  • diffract là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diffract là gì ?
  • diffract là gì trong toán học ?
  • diffract dịch
  • diffract dictionary
  • diffract là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diffract trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diffract trong toán học
  • diffract tiếng việt là gì ?
  • What is diffract in english ?