dielectric constant

dielectric constant là gì? Ý nghĩa của từ dielectric constant vl.hằng số điện môi

  • dielectric constant là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dielectric constant là gì ?
  • dielectric constant là gì trong toán học ?
  • dielectric constant dịch
  • dielectric constant dictionary
  • dielectric constant là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dielectric constant trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dielectric constant trong toán học
  • dielectric constant tiếng việt là gì ?
  • What is dielectric constant in english ?