dictating

dictating là gì? Ý nghĩa của từ dictating mt.đọc để viết, viết chính tả

  • dictating là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dictating là gì ?
  • dictating là gì trong toán học ?
  • dictating dịch
  • dictating dictionary
  • dictating là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dictating trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dictating trong toán học
  • dictating tiếng việt là gì ?
  • What is dictating in english ?