dichotomic

dichotomic là gì? Ý nghĩa của từ dichotomic lưỡng phân

  • dichotomic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dichotomic là gì ?
  • dichotomic là gì trong toán học ?
  • dichotomic dịch
  • dichotomic dictionary
  • dichotomic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dichotomic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dichotomic trong toán học
  • dichotomic tiếng việt là gì ?
  • What is dichotomic in english ?