diaphragm

diaphragm là gì? Ý nghĩa của từ diaphragm điafram

  • diaphragm là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diaphragm là gì ?
  • diaphragm là gì trong toán học ?
  • diaphragm dịch
  • diaphragm dictionary
  • diaphragm là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diaphragm trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diaphragm trong toán học
  • diaphragm tiếng việt là gì ?
  • What is diaphragm in english ?