diameter

diameter là gì? Ý nghĩa của từ diameter hh.đường kính

  • diameter là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diameter là gì ?
  • diameter là gì trong toán học ?
  • diameter dịch
  • diameter dictionary
  • diameter là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diameter trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diameter trong toán học
  • diameter tiếng việt là gì ?
  • What is diameter in english ?