device

device là gì? Ý nghĩa của từ device mt.thiết bị, dụng cụ, bộ phận

  • device là gì ?

  • Ý nghĩa của từ device là gì ?
  • device là gì trong toán học ?
  • device dịch
  • device dictionary
  • device là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ device trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ device trong toán học
  • device tiếng việt là gì ?
  • What is device in english ?