deviation computer

deviation computer là gì? Ý nghĩa của từ deviation computer máy tính độ lệch

  • deviation computer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deviation computer là gì ?
  • deviation computer là gì trong toán học ?
  • deviation computer dịch
  • deviation computer dictionary
  • deviation computer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deviation computer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deviation computer trong toán học
  • deviation computer tiếng việt là gì ?
  • What is deviation computer in english ?