deversion

deversion là gì? Ý nghĩa của từ deversion sự lệch; cơ. sự tháo, sự rút; sự tránh

  • deversion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deversion là gì ?
  • deversion là gì trong toán học ?
  • deversion dịch
  • deversion dictionary
  • deversion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deversion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deversion trong toán học
  • deversion tiếng việt là gì ?
  • What is deversion in english ?