detonation

detonation là gì? Ý nghĩa của từ detonation vl.sự nổ

  • detonation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ detonation là gì ?
  • detonation là gì trong toán học ?
  • detonation dịch
  • detonation dictionary
  • detonation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ detonation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ detonation trong toán học
  • detonation tiếng việt là gì ?
  • What is detonation in english ?