deterministic automaton

deterministic automaton là gì? Ý nghĩa của từ deterministic automaton ôtômat đơn định

  • deterministic automaton là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deterministic automaton là gì ?
  • deterministic automaton là gì trong toán học ?
  • deterministic automaton dịch
  • deterministic automaton dictionary
  • deterministic automaton là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deterministic automaton trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deterministic automaton trong toán học
  • deterministic automaton tiếng việt là gì ?
  • What is deterministic automaton in english ?