detect

detect là gì? Ý nghĩa của từ detect vl.phát hiện, dò, tìm

  • detect là gì ?

  • Ý nghĩa của từ detect là gì ?
  • detect là gì trong toán học ?
  • detect dịch
  • detect dictionary
  • detect là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ detect trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ detect trong toán học
  • detect tiếng việt là gì ?
  • What is detect in english ?