detail

detail là gì? Ý nghĩa của từ detail chi tiết

  • detail là gì ?

  • Ý nghĩa của từ detail là gì ?
  • detail là gì trong toán học ?
  • detail dịch
  • detail dictionary
  • detail là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ detail trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ detail trong toán học
  • detail tiếng việt là gì ?
  • What is detail in english ?