desk

desk là gì? Ý nghĩa của từ desk mt.bàn, chỗ để bìa đục lỗ

  • desk là gì ?

  • Ý nghĩa của từ desk là gì ?
  • desk là gì trong toán học ?
  • desk dịch
  • desk dictionary
  • desk là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ desk trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ desk trong toán học
  • desk tiếng việt là gì ?
  • What is desk in english ?