designation

designation là gì? Ý nghĩa của từ designation log.sự chỉ, ký hiệu

  • designation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ designation là gì ?
  • designation là gì trong toán học ?
  • designation dịch
  • designation dictionary
  • designation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ designation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ designation trong toán học
  • designation tiếng việt là gì ?
  • What is designation in english ?