descend

descend là gì? Ý nghĩa của từ descend giảm, đi xuống

  • descend là gì ?

  • Ý nghĩa của từ descend là gì ?
  • descend là gì trong toán học ?
  • descend dịch
  • descend dictionary
  • descend là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ descend trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ descend trong toán học
  • descend tiếng việt là gì ?
  • What is descend in english ?