depress

depress là gì? Ý nghĩa của từ depress giảm. hạ

  • depress là gì ?

  • Ý nghĩa của từ depress là gì ?
  • depress là gì trong toán học ?
  • depress dịch
  • depress dictionary
  • depress là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ depress trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ depress trong toán học
  • depress tiếng việt là gì ?
  • What is depress in english ?