depreciation

depreciation là gì? Ý nghĩa của từ depreciation kt.sự giảm, sự hạ, hạ, giảm(giá)

  • depreciation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ depreciation là gì ?
  • depreciation là gì trong toán học ?
  • depreciation dịch
  • depreciation dictionary
  • depreciation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ depreciation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ depreciation trong toán học
  • depreciation tiếng việt là gì ?
  • What is depreciation in english ?