denomination

denomination là gì? Ý nghĩa của từ denomination kt.sự định giá; sự đặt tên(tiền tệ)

  • denomination là gì ?

  • Ý nghĩa của từ denomination là gì ?
  • denomination là gì trong toán học ?
  • denomination dịch
  • denomination dictionary
  • denomination là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ denomination trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ denomination trong toán học
  • denomination tiếng việt là gì ?
  • What is denomination in english ?