demand

demand là gì? Ý nghĩa của từ demand yêu cầu, nhu cầu

  • demand là gì ?

  • Ý nghĩa của từ demand là gì ?
  • demand là gì trong toán học ?
  • demand dịch
  • demand dictionary
  • demand là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ demand trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ demand trong toán học
  • demand tiếng việt là gì ?
  • What is demand in english ?