deformation ratio

deformation ratio là gì? Ý nghĩa của từ deformation ratio gt.tỷ số dãn nở

  • deformation ratio là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deformation ratio là gì ?
  • deformation ratio là gì trong toán học ?
  • deformation ratio dịch
  • deformation ratio dictionary
  • deformation ratio là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deformation ratio trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deformation ratio trong toán học
  • deformation ratio tiếng việt là gì ?
  • What is deformation ratio in english ?