deformation of a surfface

deformation of a surfface là gì? Ý nghĩa của từ deformation of a surfface biến dạng của một vật

  • deformation of a surfface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deformation of a surfface là gì ?
  • deformation of a surfface là gì trong toán học ?
  • deformation of a surfface dịch
  • deformation of a surfface dictionary
  • deformation of a surfface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deformation of a surfface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deformation of a surfface trong toán học
  • deformation of a surfface tiếng việt là gì ?
  • What is deformation of a surfface in english ?