deformable model

deformable model là gì? Ý nghĩa của từ deformable model mô hình biến dạng được

  • deformable model là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deformable model là gì ?
  • deformable model là gì trong toán học ?
  • deformable model dịch
  • deformable model dictionary
  • deformable model là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deformable model trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deformable model trong toán học
  • deformable model tiếng việt là gì ?
  • What is deformable model in english ?