deformable

deformable là gì? Ý nghĩa của từ deformable biến dạng được

  • deformable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deformable là gì ?
  • deformable là gì trong toán học ?
  • deformable dịch
  • deformable dictionary
  • deformable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deformable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deformable trong toán học
  • deformable tiếng việt là gì ?
  • What is deformable in english ?