decreasing function

decreasing function là gì? Ý nghĩa của từ decreasing function hàm giảm

  • decreasing function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ decreasing function là gì ?
  • decreasing function là gì trong toán học ?
  • decreasing function dịch
  • decreasing function dictionary
  • decreasing function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ decreasing function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ decreasing function trong toán học
  • decreasing function tiếng việt là gì ?
  • What is decreasing function in english ?