decimal scale

decimal scale là gì? Ý nghĩa của từ decimal scale thang thập phân

  • decimal scale là gì ?

  • Ý nghĩa của từ decimal scale là gì ?
  • decimal scale là gì trong toán học ?
  • decimal scale dịch
  • decimal scale dictionary
  • decimal scale là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ decimal scale trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ decimal scale trong toán học
  • decimal scale tiếng việt là gì ?
  • What is decimal scale in english ?