dead zone

dead zone là gì? Ý nghĩa của từ dead zone xib.vùng chết

  • dead zone là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dead zone là gì ?
  • dead zone là gì trong toán học ?
  • dead zone dịch
  • dead zone dictionary
  • dead zone là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dead zone trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dead zone trong toán học
  • dead zone tiếng việt là gì ?
  • What is dead zone in english ?