dead

dead là gì? Ý nghĩa của từ dead chết

  • dead là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dead là gì ?
  • dead là gì trong toán học ?
  • dead dịch
  • dead dictionary
  • dead là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dead trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dead trong toán học
  • dead tiếng việt là gì ?
  • What is dead in english ?