damped oscillatory process

damped oscillatory process là gì? Ý nghĩa của từ damped oscillatory process quá trình dao động tắt dần

  • damped oscillatory process là gì ?

  • Ý nghĩa của từ damped oscillatory process là gì ?
  • damped oscillatory process là gì trong toán học ?
  • damped oscillatory process dịch
  • damped oscillatory process dictionary
  • damped oscillatory process là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ damped oscillatory process trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ damped oscillatory process trong toán học
  • damped oscillatory process tiếng việt là gì ?
  • What is damped oscillatory process in english ?