cyclic process

cyclic process là gì? Ý nghĩa của từ cyclic process quá trình tuần hoàn

  • cyclic process là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cyclic process là gì ?
  • cyclic process là gì trong toán học ?
  • cyclic process dịch
  • cyclic process dictionary
  • cyclic process là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cyclic process trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cyclic process trong toán học
  • cyclic process tiếng việt là gì ?
  • What is cyclic process in english ?