curvilinear regression

curvilinear regression là gì? Ý nghĩa của từ curvilinear regression hồi quy phi tuyến

  • curvilinear regression là gì ?

  • Ý nghĩa của từ curvilinear regression là gì ?
  • curvilinear regression là gì trong toán học ?
  • curvilinear regression dịch
  • curvilinear regression dictionary
  • curvilinear regression là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ curvilinear regression trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ curvilinear regression trong toán học
  • curvilinear regression tiếng việt là gì ?
  • What is curvilinear regression in english ?