curve of constant width

curve of constant width là gì? Ý nghĩa của từ curve of constant width độ cong có bề rộng không đổi

  • curve of constant width là gì ?

  • Ý nghĩa của từ curve of constant width là gì ?
  • curve of constant width là gì trong toán học ?
  • curve of constant width dịch
  • curve of constant width dictionary
  • curve of constant width là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ curve of constant width trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ curve of constant width trong toán học
  • curve of constant width tiếng việt là gì ?
  • What is curve of constant width in english ?