cuboid

cuboid là gì? Ý nghĩa của từ cuboid phỏng lập phương, hình hộp phẳng

  • cuboid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cuboid là gì ?
  • cuboid là gì trong toán học ?
  • cuboid dịch
  • cuboid dictionary
  • cuboid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cuboid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cuboid trong toán học
  • cuboid tiếng việt là gì ?
  • What is cuboid in english ?