crude guess

crude guess là gì? Ý nghĩa của từ crude guess ước đoán thô sơ

  • crude guess là gì ?

  • Ý nghĩa của từ crude guess là gì ?
  • crude guess là gì trong toán học ?
  • crude guess dịch
  • crude guess dictionary
  • crude guess là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ crude guess trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ crude guess trong toán học
  • crude guess tiếng việt là gì ?
  • What is crude guess in english ?