crossed

crossed là gì? Ý nghĩa của từ crossed chéo

  • crossed là gì ?

  • Ý nghĩa của từ crossed là gì ?
  • crossed là gì trong toán học ?
  • crossed dịch
  • crossed dictionary
  • crossed là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ crossed trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ crossed trong toán học
  • crossed tiếng việt là gì ?
  • What is crossed in english ?