critical

critical là gì? Ý nghĩa của từ critical tới hạn

  • critical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ critical là gì ?
  • critical là gì trong toán học ?
  • critical dịch
  • critical dictionary
  • critical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ critical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ critical trong toán học
  • critical tiếng việt là gì ?
  • What is critical in english ?