covering transformation

covering transformation là gì? Ý nghĩa của từ covering transformation phép ánh xạ phủ

  • covering transformation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ covering transformation là gì ?
  • covering transformation là gì trong toán học ?
  • covering transformation dịch
  • covering transformation dictionary
  • covering transformation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ covering transformation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ covering transformation trong toán học
  • covering transformation tiếng việt là gì ?
  • What is covering transformation in english ?