covering operation

covering operation là gì? Ý nghĩa của từ covering operation phép phủ

  • covering operation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ covering operation là gì ?
  • covering operation là gì trong toán học ?
  • covering operation dịch
  • covering operation dictionary
  • covering operation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ covering operation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ covering operation trong toán học
  • covering operation tiếng việt là gì ?
  • What is covering operation in english ?